ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

21 век - активно гражданство

-

Проект № 2019-1-BG01-KA229-062335 (КА229/SEP-105/10-10-2019) „21 век – активно гражданство“(„21st century active citizenship“), финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“

ПАРТНЬОРИ:

PROFESSIONAL MECHANOELECTRICAL HIGH SCHOOL „GENERAL IVAN BACHVAROV“ BULGARIA
LICEO SCIENTIFICO „P.S. MANCINI“ 83100 AVELLINO ITALY, VIA DE CONCILII, 1 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA 4750-175 BARCELOS PORTUGAL, AV. JOAO DUARTE, N?405

ЦЕЛИ:

 • придобиване на опит в управлението на проекти и създаване на партньорства;
 • повишаване на чуждоезиковите умения;
 • осигуряване на качествено образование и възприемане на нови методи и инструменти;
 • увеличаване на транснационалната ангажираност и повишаване на съизмеримостта на различните образователни системи в ЕС.

РЕЗУЛТАТИ:

 • придобиване на умения в конкретната област;
 • включване на нови теми, методи, подходи в преподавателската практика;
 • многоезична брошура на тема: демокрация, европейски ценности, права и задължения, равенство, недискриминация;
 • презентации, открити уроци, виртуални часове, интерактивни задачи, онлайн ресурси, доклади.

ДЕЙНОСТИ:

 1. ФЕВРУАРИ 2020 – ИТАЛИЯ петдневно обучение по темата за демокрацията и иновативните методи на преподаване и подходи - обърната класна стая;
  УЧАСТНИЦИ ОТ ПГМЕТ: 5 ученици с 1 придружаващо лице 3 учители
 2. АПРИЛ 2020 – БЪЛГАРИЯ петдневно обучение по темата за правата на човека и иновативното преподаване; методи и подходи - обучение, базирано на проекти;
 3. ЮНИ 2020 – ПОРТУГАЛИЯ петдневно обучение по темата за равенството и недискриминацията и иновативни методи и подходи на преподаване - използване на ИКТ за по-ефективно и ангажиращо управление на класната стая.

УЧАСТНИЦИ ОТ ПГМЕТ: 5 ученици с 1 придружаващо лице 3 учители

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЯТА: - презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, умни карти и др. - представяне на идеи, решаване на проблеми в конкретни ситуации, справяне с информация.