ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Образователна мобилност на ученици по компютърна техника и технологии в Англия

-

Проект 2019-1-BG01-KA102-061652 „Образователна мобилност на ученици по компютърна техника и технологии в Англия“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз

Проектът предвижда мобилност на ученици, обучаващи се в специалността „Компютърна техника и технологии”, като основната му цел е надграждането на знанията и уменията им, както и придобиването на нови такива посредством участие в обучителна практика в реална работна среда. Организацията-партньор предлага широка гама от обучителни курсове и практически сесии, като част от изработената ? стратегия за развитие е свързана с предаването на уменията и знанията, които притежава, предоставяйки възможност на младите да направят своите първи крачки в професионалната си кариера и да добият практически опит.

Проектът следва да бъде осъществен в контекста на динамично развитие на ИКТ сектора и постоянно нарастващите изисквания относно знанията и уменията на завършващите в тази област. Идентифицираните нужди, към които е насочено и желанието за реализиране на този проект, включват повишаването на практическата насоченост на обучението и обвързването му с формиране на умения в реална работна среда; осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка по практика чрез актуализиране на учебните планове и програми; повишаване на мотивацията на учениците; развиване на „меки умения“ или преносими умения; плавен преход между образование и реализация на пазара на труда. Съобразно идентифицираните предварително нужди на изпращащата организация, в продължение на две седмици участниците следва да надградят своите знания и умения, както и да придобият нови такива, които да спомогнат за подобряването на личното и професионалното им развитие. Също така по време на обучението си в реална работна среда те ще придобият по-пълна представа за специфичните изисквания на работодателите относно избраната от тях професия.

Проектът предвижда мобилност с цел практика на 22 ученици и 2 придружаващи лица, които ще помагат на учениците по време на престоя, ще поддържат дисциплината, ще асистират в усвояването на нови знания и умения, като също така те ще имат възможността да почерпят опит от работодателите в партньорската организация, който в последствие да доразвият и разпространят сред колегите си.

Осъществяването на проекта цели:

 • повишаване на ключови професионални знания, умения и компетенции на учениците в конкретната специалност;
 • запознаване с други дейности в ИКТ сектора, разкривайки нови перспективи за професионалната им реализация;
 • трениране и усъвършенстване на езиковите им умения в професионална среда;
 • развитие на различни преносими умения;
 • запознаване с чуждия опит в обучението на работното място и трансферирането на добри практики, възприети от действащия бизнес, които да
 • доведат до осъвременяване и подобряване на учебните програми по практика.

Очакваните резултати от проекта са:

 • надграждането и придобиването на нови професионални компетенции по специалността „Компютърна техника и технологии“;
 • придобиване на опит, развиване и прилагане на знанията и уменията в европейски аспект и работна среда;
 • упражняване и подобряване на комуникацията на чужд език в професионална среда;
 • разширяване на уменията на учениците за работа в мултиезикова и мултикултурна среда, надграждане на социалните им умения;
 • придобиване на меки компетенции; повишаване на мотивацията за учене посредством „учене чрез правене”;
 • откриване на нови перспективи и насоки за професионална реализация чрез запознаване с множеството сфери на дейност на приемащата организация.

Преподавателите, придружаващи учениците по време на обучението, също така ще имат възможността да обогатят професионалните си компетенции, обменяйки опит и запознавайки се с добри практики, които се очаква да бъдат разпространени сред останалите преподаватели и интегрирани в практиката на училищата, като доведат до актуализиране на съществуващите учебни планове и програми.

Очаква се реализирането на мобилността да окаже въздействие върху различните адресати, като благодарение както и ще се повиши мотивацията на учениците и възможността им за последваща успешна реализация на пазара на труда. В дългосрочен план следва да се повиши и привлекателността на училището, което би създало предпоставка за реализацията на бъдещи проекти и създаването на нови партньорства с цел практика.