ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на ИКТ, електрониката и електротехниката

-

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047397 „Повишаване възможностите за професионална реализация на ученици в областта на ИКТ, електрониката и електротехниката“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ 

Настоящият проект предвижда изпращането на 30 ученици и 3 придружаващи лица от ПГМЕТ гр.Севлиево на двуседмично практическо обучение в Португалия. Учениците ще преминат практика в реални условия в компании, опериращи в два от най-приоритетните икономически сектори в световен мащаб. Първият е секторът на електрониката и електротехниката, който оказва решаващо влияние върху научно-техническото развитие на всички отрасли, но през последните десетилетия отчита недостиг на млади квалифицирани кадри. Вторият целеви сектор е ИКТ, който се разраства с все по-бързи темпове и само в България броят на работните места ежегодно се увеличава с 4,8%, което още повече засилва нуждата от подготвена работна сила. Една от основните причини за дефицита на млади специалисти в двата сектора се обуславя от качеството на предлаганото ПОО и несъответствието му с потребностите на бизнеса.

 

Участниците в мобилността ще са ученици от 10 и 11 клас и ще притежават базова образователна подготовка в един от целевите сектори. Те ще бъдат разделени на две групи според изучаваната от тях професия и ще преминат практика в съответната фирма, отговаряща на профила им. Ползвателите на мобилността ще са млади хора, които се нуждаят от усвояването на нови умения и квалификации с цел улесняване на професионалното им развитие и повишаване на пригодността им за заетост. 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на ПОО чрез реализиране на учебна производствена практика в партньорство с две португалски фирми - „Ferreirolux” и „PAQ-Equipamentos de escritorio, Lda” и повишаване на ключови компетентности на ученици за успешна професионална реализация на националния и европейския пазар.

Специфичните цели на проекта са:

 • Надграждане на практически знания и умения на учениците в областта на електрониката и електротехниката и ИКТ;
 • Актуализиране на учебни програми за ЗИПП и СИПП;
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции, трудовите навици и повишена междукултурна осведоменост на обучаемите;
 • Повишаване увереността и мотивацията на учениците за развитие в избраната професия;
 • Повишаване капацитета на партньорските организации за международно сътрудничество в сферата на ПОО.

 

С оглед реализиране на посочените цели е предвидено изпълнението на следните дейности:

 • Сформиране на екип по управление на проекта;
 • Информиране и първоначален подбор на потенциалните ползватели;
 • Предварителна културна, езикова и педагогическа подготовка;
 • Крайно класиране и избор на ползватели на мобилността;
 • Провеждане на учебна практика в Португалия;
 • Разпространение на резултатите от проекта;
 • Отчитане на проекта пред ЦРЧР.

Успешното изпълнение на дейностите ще доведе до следните резултати:

 • повишаване на професионалните компетенции на учениците в изучаваните от тях професии, както следва: в сектор електроника и електротехника – придобиване на умения за работа с електроинсталационна апаратура, измервателни уреди, усвоени техники за асемблиране на компонентите на електрическо табло, опит в светлинното проектиране и изграждането на осветителни и енергоефективни електрическите инсталации; в сектор ИКТ - умения за диагностика на компютърно оборудване, оптимизиране и ремонт на съществуваща локална мрежа и сървъри, умения за работа с бази данни, техники за създаване на уеб сайт, усвояване на адаптивен уеб дизайн и познания за СЕО оптимизация за сайтове;
 • изграждане на трудовите навици и подобряване на меки умения на участниците;
 • подобряване на уменията на обучаемите за взаимодействие в интернационален контекст и усъвършенстване на езиковите им компетенции;
 • повишаване квалификацията на педагогическия персонал и подобряване на съществуващите програми за професионално обучение;
 • подобряване информираността и привлекателността по отношение на изучаваните специалности на местно, регионално и национално ниво;
 • изграждане на международни контакти с международни фирми, обмяна на опит и ноу-хау и подобряване на условия за сътрудничество с работодатели.

Полученият опит и практически умения, подобрените професионални и личностни компетенции ще повишат пригодността за заетост на участниците и ще отговорят на потребностите от кадри в целевите сектори. По този начин настоящият проект ще допринесе за насърчаване мобилността на младите хора в рамките на Европа и прехода им от образование и обучение към пазара на труда. Желаният и очакван ефект от изпълнението и разпространението на резултатите от проекта на местно, регионално, национално и европейско равнище ще спомогне насърчаване партньорствата между предприятия и образователни институции, по-широки учебни общности с гражданското общество и други заинтересовани страни. В тази връзка успешното изпълнение на заложените цели и постигането на резултатите от проекта отговарят на целите на КД1 „Образователна мобилност за граждани“ на програма „Еразъм+“ за осигуряване на устойчив икономически просперитет и пригодност за заетост за младите хора в Европа.