ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Надграждане на педагогическите умения и компетенции на персонала на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево"

-

Проект № 2019-1-BG01-KA101-061799 „Надграждане на педагогическите умения и компетенции на персонала на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ - Севлиево“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз

Продължителност: 12 месеца от 01-06-2019 до 31-05-2020 година
Целева група - 7 учители по общообразователна и професионална подготовка
Oбучение: април 2020 година
Място: Povoa de Varzim (Португалия)
Партньор: Escola Secundaria Rocha Peixoto, Povoa de Varzim (Португалия) - средно училище

Проектът за мобилност на преподаватели има за цел обмяната на опит и добри практики посредством наблюдение в приемащата организация, предлагаща учебни програми за специалностите, изучавани в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – гр.Севлиево, и притежаваща утвърден опит в изготвянето и изпълнението на международни проекти. Ускореното развитие на знания и умения, както и това на съвременните технологии, непрекъснато променящите се нужди на трудовия пазар, предопоределят необходимостта от непрекъснат процес на повишаване на квалификацията на преподавателите, към което се стреми и този проект.

ПГМЕТ гр. Севлиево ще повиши квалификацията на 7 свои учители в рамките на 14-дневна мобилност в един от най-старите и утвърдени образователни центрове в Португалия с традиции в средното образование – училище Rocha Peixoto. Преподавателите, които ще вземат участие в мобилността, са селектирани по предварително изготвени критерии за подбор сред целия педагогически персонал на училището - общо и професионално образование, като по този начин е обхванат целия образователен спектър от учебни дисциплини в училището, с което ще се разшири и обхватът на проектните резултати, както и кръгът на последващото им въздействие. Програмите, които приемащото училище предлага, се основават на принципите, залегнали в основата на модерните и иновативни методологии.

Основна цел на проекта е да се надградят знанията и уменията на преподавателите, използвайки интерактивни методи, в специфичните области и по ключови общообразователни дисциплини, застъпени в училищния учебен план на професионалната гимназия, както и запознаване с и прилагане в последствие на нови практики и методи на преподаване. Осъществяването на проекта ще спомогне и за подобряване на организационните дейности, свързани с протичането на обучителния процес, като акцент ще бъде поставен върху нуждата от увеличаване на практическа насоченост на преподаденото.

Дългосрочната цел е да бъдат повишени ефективността и резултатите от предлаганото образование, доближавайки ги максимално до изискванията на бизнеса.

Очакваните резултати от проекта са: придобиване на базови познания за различните видове на компютърно и уеб-базираното електронно обучение и ресурси; придобиване на умения за работа в различни среди за електронно обучение; създаване на виртуална класна стая; създаване и организиране на акаунти, виртуални групи, реализиране на комуникация във виртуална класна стая, менажиране на график на обученията; придобиване на умения за работа със специфичен набор от инструменти, съобразен със спецификите на предметната област; подготвяне на набор от цифрово базирано/електронно учебно съдържание по общообразователни дисциплини и професионална подготовка; придобиване на основни познания относно различни видове иновативни методи на преподаване, както и тяхното приложение.

Въздействието, което осъществяването на проекта ще окаже върху училището, се изразява в това, че обмяната на опит е ключово средство за осигуряването на качествено образование, съответстващо на европейските стандарти, и ще повиши привлекателността на училището сред ученици, родители, партньори и млади колеги, търсещи бъдеща реализация. Новопридобитите умения и компетенции на учителите по време на мобилността ще окажат влияние върху начина и методите на усвояване на учебния материал от страна на учениците.

Очакваните резултати следва да доведат до максимално адаптиране на учебния процес до изискванията на бизнеса и бързите темпове на промяна на пазара на труда, което ще спомогне за предварителната подготовка и бъдеща успешна реализация на учениците. Ефектът от мобилността ще се мултиплицира и засегне и професионални гимназии, и средни общообразователни училища, които ще имат възможността да приложат на практика примери от мобилността при обучението на учениците.

Реорганизирането и адаптирането на образователната стратегия за развитие в зависимост от иновативните насоки в европейското образование, ще предостави възможности за равен достъп до образование, с което ще съдейства за оформяне на единна европейска образователна среда.